Wat?

 

image001 kopie

Doel: FAST@HOME wil thuis revalideren na een CVA mogelijk maken door middel van een samengesteld programma van digitale, al bestaande, interventies. Op basis van de wensen van professionals, CVA-patiënten en mantelzorgers worden meerdere bestaande en geëvalueerde interventies samengevoegd in een digitale omgeving.

In een effectonderzoek met 150 revalidanten zal de effectiviteit van dit platform getest worden: “In welke mate wordt de kwaliteit van zorg verbeterd als gevolg van digitale ondersteuning van thuisrevalidatie voor CVA-patiënten?” Deze vraag wordt beantwoord vanuit het perspectief van de patiënt en van de zorgverleners.

 

FAST@HOME wordt in 5 werkpakketten uitgevoerd.

Opvolgende werkpakketten zullen verder bouwen op de resultaten van eerdere werkpakketten.

 

Werkpakket 1:wp1 patientperspectief

Het doel van dit deelonderzoek is om de gebruikerswensen en voorwaarden voor een digitaal revalidatieprogramma voor CVA-patiënten in de thuissituatie onder professionals, CVA-patiënten en hun mantelzorgers te inventariseren als input voor de ontwikkeling van het digitaal ondersteunde revalidatieprogramma. Het onderzoeksdesign in WP1 bestaat uit kwalitatief focusgroeponderzoek aangevuld met vragenlijstonderzoek.   De onderzoeksgroepen (panels) bestaan enerzijds uit zorgprofessionals en anderzijds uit volwassen CVA-patiënten én hun mantelzorgers. De panelleden krijgen voorafgaand aan het onderzoek informatie thuisgestuurd.

 

 

wp2 patientperspectiefWerkpakket 2:

WP2 richt zich op het concept en de technische realisatie van de digitale omgeving die revalidatie thuis ondersteunt en bestaat uit twee fasen, te weten:

1) de technische realisatie van een platform (ICT-infrastructuur) met de bestaande applicaties die uit het vooronderzoek als ‘best practice’ naar boven kwamen en

2) het verder uitwerken en re-design van de ontwikkelde digitale omgeving op basis van ervaringen van professionals en CVA-patiënten en hun mantelzorgers (uit werkpakket 1)

 

 

wp3 patientperspectiefWerkpakket 3:

WP3 richt zich op de (door)ontwikkeling van een ambulant meetsysteem waarmee beweeggedrag van CVA-patiënten kan worden vastgelegd. Het op afstand kunnen monitoren en beïnvloeden van beweeggedrag wordt vervolgens geïntegreerd als functie in FAST@HOME.

 

 

wp4 patientperspectief

Werkpakket 4:

Het onderzoeksplan is opgebouwd rondom de centrale onderzoeksvraag: “In welke mate wordt de kwaliteit van behandelen door professionals verbeterd als gevolg van een geïntegreerd aanbod van individu specifieke, digitale ondersteuning van thuisrevalidatie voor CVA-patiënten?”

Als primaire uitkomstmaten worden vastgelegd: invloed van de beroerte. Verder zullen cognitief functioneren, motorisch functioneren, de mate van participatie, kwaliteit van leven, zelfmanagement en competentiebeleving worden meegenomen in de effectiviteitsanalyse. Voor elke uitkomstmaat worden in de doelgroep van CVA-patiënten gevalideerde meetinstrumenten toegepast. Daarnaast worden kosten gemeten en vindt een procesevaluatie plaats zowel onder patiënten als zorgprofessionals.

 

wp5 patientperspectiefWerkpakket 5:

Voor het ontwikkelen en evalueren van een implementatiestrategie wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en technieken. Informatie uit werkpakket 1 zal worden gebruikt om de implementatiestrategie te ontwikkelen.

 

 

 

 

Planning: start oktober 2015, duur 4 jaar.